De nieuwe belasting viseert effectenrekeningen met een waarde van meer dan een miljoen euro. Ze is van toepassing op Belgen die effectenrekeningen hebben in België of in het buitenland, en op effectenrekeningen die buitenlanders aanhouden in België.

Niet alleen rekeningen van natuurlijke personen worden belast, ook rekeningen van rechtspersonen en oprichters van juridische constructies, zoals stichtingen en fonds dédiés (gepersonaliseerd tak23-product). Daardoor zullen ook ondernemingen, regionale en lokale overheden, universiteiten en vakbonden de taks moeten betalen.

Alle financiële instrumenten op de effectenrekening zijn belastbaar’, zegt de memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet. Aandelen op naam zijn vrijgesteld. 

De taks bedraagt 0,15 procent op effectenrekeningen van meer dan een miljoen euro. Of een rekening een of vijf titularissen heeft, speelt geen rol. Of de titularissen volle eigenaar, naakte eigenaar of vruchtgebruiker zijn, is evenmin relevant.

Als de waarde hoger is dan een miljoen wordt de belasting geheven op het volledige bedrag, dus niet alleen op de schijf boven het miljoen. De belastbare waarde is de gemiddelde waarde op 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september.

Een clausule moet voorkomen dat de taks de waarde van een effectenrekening onder een miljoen doet dalen. Zonder die clausule zou een belegger met een effectenrekening van 1.000.001 euro 1.500 euro taks betalen. Daardoor daalt de waarde van zijn rekening naar 998.501 euro. Die belegger moet slechts 10% taks betalen op het verschil tussen 1.000.001 en 1.000.000 euro, ofwel 0,1 euro.

De Belgische financiële instellingen zullen de effectentaks inhouden en doorstorten. Belastingplichtigen met een buitenlandse rekening of verzekering van meer dan een miljoen zullen een aangifte moeten doen en zelf de taks betalen, tenzij hun bank of verzekeraar dat doet.

De taks zal moeilijker te omzeilen zijn dan de vroegere versies en de algemene antimisbruikbepaling zal terugwerken tot 30 oktober. Dat is de dag waarop het voorstel van de effectentaks voor het eerst uitgebreid is besproken in de pers. De antimisbruikbepaling heeft tot gevolg dat wie al op 29 oktober twee effectenrekeningen bezat van bijvoorbeeld elk 750.000 euro geen effectentaks betaalt. Elke rekening heeft een waarde van minder dan een miljoen. Wie sinds 30 oktober een effectenrekening van 1,5 miljoen euro splitste in twee rekeningen van 750.000 euro betaalt wel de taks, tenzij hij of zij kan aantonen dat de splitsing niet als doel had de taks te vermijden.

Voor de Raad van State moeten er wel nog wat knelpunten (oa drempel van 1 miljoen euro en antimisbruikregeling) worden verder uitgewerkt maar stelt principieel geen bezwaar tegen deze nieuwe taks (in tegenstelling tot vorige pogingen in het verleden).

Wordt dus vervolgd!!