Over ons

Voorwaarden

Combifisc BV zal voor de door haar verrichte prestaties een ereloonnota, met toepassing van de BTW, opstellen. Onze ereloonnota’s/facturen zijn contant betaalbaar te Aalst, zonder korting. Onbetaalde of onvolledig betaalde ereloonnota’s/facturen zullen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd worden met een nalatigheidsintrest van 2% per maand, verhoogd met invorderingskosten welke minimum bepaald worden op 250 euro. Klachten of bezwaren dienen ons binnen de 8 (acht) dagen na ontvangst van de factuur per aangetekende brief te bereiken, zo niet wordt de factuur aanzien als aanvaard zonder voorbehoud. Na die termijn wordt de vordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd. Bij gebeurlijke invordering en betwisting erkennen de betrokken partijen de uitsluitende bevoegdheden van het Vredegerecht van Dendermonde en de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Dendermonde.